Terms & Conditions

 

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten of opdrachten aangenomen door Reddish Design.

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Reddish Design gesloten overeenkomsten. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.2   Offerte

Offertes zijn 2 weken geldig na offertedatum tenzij anders vermeld in de desbetreffende offerte. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3   Opdrachtbevestiging

Zodra de opdrachtgever ermee instemt dat Reddish Design een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

1.4   Meerdere opdrachtgevers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Reddish Design wenst te verstrekken, dient Reddish Design, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te worden gesteld, in welk geval Reddish Design te allen tijde het recht heeft haar offerte aan te passen of in te trekken.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1   Uitvoeren opdracht

Reddish Design zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, hierna “het ontwerp”. Indien gewenst zal Reddish Design de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Wijzigingen door onvoorziene omstandigheden in de werkzaamheden zullen tijdig, op het moment dat deze omstandigheden zich openbaren worden gemeld.

2.2   Verstrekken van gegevens e.d.

De opdrachtgever is gehouden tijdig, volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen aan te leveren en al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om Reddish Design de opdracht op juiste wijze uit te voeren.

2.3   Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste, tekeningen, schetsen, modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

2.4   Termijn van levering

Een door Reddish Design opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

2.5   Termijn van levering

De opdrachtgever zal Reddish Design binnen redelijke termijn kosteloos ten minste 2 exemplaren leveren van de publicatie, reproductie of andere vorm van openbaarmaking van het door Reddish Design geleverde ontwerp, of van het betreffende gedeelte daarvan.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1   Auteursrecht en intellectueel eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrecht toe aan Reddish Design.

3.2   Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3   Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Reddish Design ten alle tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Reddish Design openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4   Eigendom bij Reddish Design

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Reddish Design tot stand gebrachte ontwerpen, materialen en/of (elektronische) bestanden, evenals alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van Reddish Design. De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens Reddish Design aanspraak maken op afgifte of levering van de door Reddish Design ontworpen, materialen en/of (elektronische) bestanden. Dit geldt ook voor eventueel betrokken derden.

Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1   Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Reddish Design, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van publicatie, reproductie, verveelvoudiging of openbaarmaking overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

4.2   Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Reddish Design niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3   Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Reddish Design, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. Eventuele wijzigingen in het ontwerp hebben geen gevolg voor de rechten van intellectueel eigendom, het auteursrecht en eigendomsrechten van Reddish Design.

4.4   Eigen promotie

Reddish Design heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Honorarium

5.1   Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook eventuele bijkomende kosten,die Reddish Design voor de uitvoering van de opdracht maakt apart voor vergoeding in aanmerking. Reddish Design is gerechtigd haar tarieven jaarlijks naar redelijkheid aan te passen.

5.2   Honorarium voor meerwerk

Indien Reddish Design door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, het niet tijdig, volledig, deugdelijk en duidelijk aanleveren van gegevens of materialen door de opdrachtgever, of door een gewijzigd, hetzij onjuiste geformuleerde opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen, komen deze werkzaamheden apart voor vergoeding in aanmerking, op basis van de gebruikelijk te rekenen honorariumtarieven.

5.3   Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Reddish Design na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6. Betaling

6.1   Betalingsverplichting

Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen plaatst te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. Indien na het verstrijken van deze termijn door Reddish Design nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever automatisch en zonder vereiste ingebrekestelling in verzuim en is hij 10% rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Alle door Reddish Design gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- euro.

6.2   Periodieke betalingen

Reddish Design heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Als het honorarium en/of de door Reddish Design gemaakte kosten tijdens de uitvoering van de opdracht onbetaald worden gelaten, heeft Reddish Design ten alle tijde het recht het werk neer te leggen. Art. 7.2 is in dat geval overeenkomstig van toepassing.

6.3   Verrekening

Behoudens verrekening met eventuele betaalde voorschotten, is het recht op verrekening door de opdrachtgever uitgesloten.

6.4   Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, komen alle aan de opdrachtgever verstrekte licenties te vervallen. Daarmee vervalt ook onmiddellijk het recht van publicatie, reproductie, verveelvoudiging of openbaarmaking van de ontwerpen van Reddish Design.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1   Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Bij opzegging van de opdracht is -ongeacht de reden van annulering- de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij er aantoonbaar bewijs van verzuim is van Reddish Design bij de uitvoering van de overeenkomst. Bedragen die Reddish Design vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Reddish Design ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.2   Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door Reddish Design wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Reddish Design redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

7.3   Faillissement

Zowel Reddish Design als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.4   Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het geleverde werk te gebruiken dan wel te publiceren, reproduceren, verveelvoudigen of openbaar te maken en alle in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licenties en gebruiksrechten komen te vervallen wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1   Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Reddish Design, evenals de door Reddish Design bij de opdracht ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik (waaronder tevens wordt verstaan alle publicaties, reproducties, vereenvoudigingen en/of openbaarmakingen) van het resultaat van de opdracht en de door Reddish Design geleverde ontwerpen. De opdrachtgever vrijwaart Reddish Design voorts volledig tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, en de opdrachtgever is jegens Reddish Design aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

8.2   Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Reddish Design evenals de door Reddish Design bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1   Aansprakelijkheid

Reddish Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Fouten in het materiaal of de gegevens die door de opdrachtgever aan Reddish Design ter hand zijn gesteld.
  • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke materialen en gegevens.
  • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Fouten in het ontwerp indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  • Fouten in het ontwerp, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2   Overmacht

Reddish Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.3   Beperking aansprakelijkheid

Uitgezonderd door Reddish Design opzettelijk veroorzaakte schade, is de aansprakelijkheid van Reddish Design, uit welke hoofde dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit een aan Reddish Design gegeven opdracht te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de offerte is afgegeven of de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Iedere aansprakelijkheid is daarnaast in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door Reddish Design in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

9.4   Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.5   Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Reddish Design jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1   Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Reddish Design gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, zonder toestemming van Reddish Design.

10.2   Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3   Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Op de overeenkomst tussen Reddish Design en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst(en) tussen Reddish Design en opdrachtgever, dan wel de geschillen die voortvloeien uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

10.4   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Reddish Design worden aangenomen. De algemene voorwaarden worden indien gewenst op verzoek van de opdrachtgever kosteloos toegezonden.